Disclaimer

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site 'www.designsense.be', eigendom van Design Sense. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Design Sense behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen.


 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Design Sense of rechthoudende derden. Het is verboden deze inhoud te kopiëren, te wijzigen, aan te passen onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van Design Sense.

Design Sense draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zou plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten vermelding op de website van Design Sense, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Design Sense in kennis te stellen, die vervolgens het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal van de website te verwijderen.


 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene en informatieve aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Design Sense levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Design Sense de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Design Sense kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, dan kan u hiervoor contact opnemen met Design Sense.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Design Sense geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
 

Design Sense kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Design Sense verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


 

Privacybeleid

Design Sense respecteert en beschermt de privacy van de gebruikers van haar website. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Het verzamelen van ‘persoonlijke gegevens’ via deze website en het gebruik dat Design Sense van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor interne doeleinden en voor promotie van Design Sense, maar zal niet worden doorgegeven aan derden.

Conform bovenstaande wet beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Design Sense / Pateelstraat 24 / 8900 Ieper gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist of niet volledig zouden zijn.

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Design Sense / Pateelstraat 24 / 8900 Ieper.

Design Sense kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat gebruikt wordt of de domeinnaam van de website langs waar de gebruiker naar de Design Sense-website gekomen is, of waarlangs de gebruiker die verlaat. Dit stelt ons in staat om de Design Sense-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.


 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Ieper bevoegd.